iPM Solutions

oferuje sprawdzone rozwiązania dla biznesu, które wynikają z analizy potrzeby biznesowej klienta. Jesteśmy przeciwnikami klasycznego podejścia analizy „przedwdożeniowej”. Naszym celem jako zespołu jest dostarczenie rozwiązania, które przyniosą klientowi oczekiwaną wartość. Nie chcemy dostosować organizacji klienta do funkcjonalności rozwiązania informatycznego. Wyznajemy inne podejście którym są następujące po sobie kroki: Potrzeba biznesowa, prezentacja opcji rozwiązań, akceptacja wyboru, realizacja.

Jak pracujemy

Stworzona marka IPM ma na celu dostarczenie rozwiązań, które są odpowiedzią na realne potrzeby naszych klientów.  Forma MY to sprawdzeni przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach własnych kompetencji zarówno w branży informatycznej, jak również poza nią. Są to dostawcy specjalistycznych usług IT, producenci i dystrybutorzy oprogramowania, firmy szkoleniowe i usługowe w zakresie finansów i księgowości, doradztwa podatkowego, itp. Dzięki naszej współpracy jesteśmy w stanie stworzyć kompleksową ofertę w zależności od potrzeb klienta. Wspieramy się i współpracujemy, dbając o jakość dostarczanych usług na możliwie wysokim poziomie. Podczas wspólnych prac uczymy się od siebie elastyczności i innowacyjnego podejścia do zarządzania projektami (Innovative Project Management). Innowacją jest łączenie podejść, doświadczeń w konsekwencji wypracowanie wspólnej metodyki, koncepcji na realizację w ramach projektu. Metodyki, która jest dla wszystkich zrozumiała, akceptowalna i skuteczna w osiągnięciu zamierzonego celu.

Porozmawiajmy o IT w sposób zrozumiały

Prace rozpoczynamy od niezobowiązującego spotkania informacyjnego, podczas którego rozmawiamy z osobami zarządzającymi o potrzebach biznesowych. Efektem tych spotkań jest „zmapowanie” potrzeb informatycznych z podziałem na obszary i kategorie.  Spotkanie w zależności od jego zakresu trwa od 1 do 2 godzin. Spotkanie może odbyć się u klienta lub online

Jeśli klient jest zainteresowany pogłębieniem analizy to oferujemy przeprowadzenie audytu, który jest kolejnym etapem naszych prac.

Ustalamy termin, zakres objęty badaniem, osoby z którymi będą przeprowadzone spotkania po stronie klienta. W praktyce są to właściciele procesów, kierownicy komórek organizacyjnych lub wskazane przez nich osoby.

Przed rozpoczęciem prac, dostarczamy harmonogramem z podziałem prac i przypisanych zasobów w uzgodnionych terminach.

Audyt zakończony rekomendacjami

Na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu, odbywają się spotkania z interesariuszami. Etap ten ma na celu poznanie klienta, specyfiki jego branży, zebrania niezbędnych informacji d przedstawienia raportu.

Zakres, czas i koszt jest uzależniony od badanych obszarów.

Podczas spotkań omawiane są między innymi

  • Procesy biznesowe
  • Narzędzia wspierające procesy biznesowe (systemy informatyczne)
  • Kluczowe wskaźniki w ramach procesów
  • Miejsca w organizacji, które sprawiają największe trudności „punkty bólu”

Metody zbierania danych są oparte o techniki stosowane w analizie biznesowej między innymi: wywiady, burza mózgu, obserwacje, mapy myśli, diagramy procesów, itp.

Jak zbierane są dane?

Najczęściej spotkania odbywają się w siedzibie klienta lub zdalnie. Używane są również komunikatory, wideokonferencje, rozmowy telefoniczne. Praca z wskazanymi osobami jest ograniczona do niezbędnego minimum. Opracowanie rekomendacji odbywa się poza siedzibą klienta. Szanujemy czas klienta i angażujemy go wówczas, kiedy jest to niezbędne.

  • Produktem tego etapu jest przygotowanie rekomendacji i propozycji rozwiązania w postaci dokumentu i prezentacji.
  • Raport zawiera propozycje rozwiązań, które są podczas spotkania omawiane z klientem, na którym omawiamy przygotowane propozycje. Staramy się zaproponować rozwiązania, które będą realizowały wszystkie wcześniej zgłoszone potrzeby biznesowe.
  • Wyniki audytu są omawiane z podziałem na obszary funkcjonalne.
  • Rekomendujemy,  jednak to klient wybiera obszary, które są dla niego kluczowe i nadaje priorytet ich dostarczenia.
  • Jeśli rekomendowane rozwiązania niosą dla badanego przedsiębiorstwa wartość, proponujemy ich realizację, która jest kolejnym etapem naszej usługi.

Etap (audyt zakończony rekomendacjami) kończy się prezentacją, raportem i wyceną wdrożenia poszczególnych obszarów wraz ze wstępnym harmonogramem.

Wdrożenie rozwiązania

Po akceptacji wyceny wraz z klientem ustalamy kolejność dostarczanych produktów i uszczegóławiamy harmonogram prac z uwzględnieniem dedykowanych zasobów. Jeśli zakres prac nie ulega zwiększeniu obowiązuje wycena, która jest ujęta w rekomendacjach.

Stosujemy podejście realizacji projektów, które jest uzgodnione zarówno z klientem jak również dostawcami. Wykorzystywane są narzędzia i dobre praktyki z powszechnie stosowanych metodyk. Działamy tak z różnych powodów. Nie wszyscy chcą stosować metodyki, ponieważ ich nie znają i nie stosują do sporadycznie przeprowadzonych działań projektowych. Kolejną najistotniejszą jest dopasowanie jej do zakresu przedsięwzięcia. Zgodnie z powszechną opinią zarządzanie projektem to działania mające dostarczyć wartość w czasie, zakresie, ustalonej cenie i co najważniejsze jakości.

Dlaczego warto zaprosić do współpracy specjalistów?

Źle wdrożone rozwiązania IT to dla firmy strata w wielu wymiarach. Często jest to również źródło dodatkowych kosztów. Zatrudnienie na czas trwania projektu lub zlecenie tej funkcji osobie posiadającej kompetencje kierownika projektu to koszt, który warto ponieść.

Pomagamy naszym klientom nie tylko podczas analizy potrzeb, ale również podczas prowadzenia projektów.

Jeśli klient posiada już rozwiązanie informatyczne, które zamierza wdrożyć, jesteśmy do dyspozycji. Reprezentujemy klienta w relacji z dostawcą. Jesteśmy od początku do końca projektu, od specyfikacji wymagań, poprzez wybór rozwiązania, po zakończenie jakim jest uruchomienie rozwiązania u klienta. Dbamy o to, aby wszystkie założenia wynikające z analizy potrzeb biznesowych były zrealizowane.

Indywidualnie z klientem ustalamy zakres współpracy. Klienci mają własne zasoby i niektóre prace podczas realizacji projektów mogą wykonać we własnym zakresie. Znamy branżę IT, wspieramy i reprezentujemy interesy klienta przed dostawcą rozwiązań IT, dbając o to, aby cele projektu urzeczywistniły się, dostarczyły oczekiwaną wartość.

W obszarze prowadzenia projektów posiadamy wieloletnie doświadczenia, potwierdzone praktyką oraz certyfikatami. Jest to umiejętność, którą rozwijamy, stając się doskonalsi.